Psychologické pojmy e – i

PSYCHOLOGICKÉ POJMY E – I
Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2014

Egodystónia
Egodystónia je nesúlad určitého cítenia, prežívania, predstáv, myšlienok, vlastností alebo chovania s vlastným sebavnímaním, ich neprijatie ako súčasť svojej osobnosti, ich konflikt s poňatím ideálneho ja
cs.wikipedia.org/wiki/Egodystonie
Egodystónna sexuálna orientácia
cs.wikipedia.org/wiki/Egodystonní_sexuální_orie…

Elektrin komplex
Elektrin komplex je termín používaný v psychoanalýze na označenie milostnej náklonnosti dcéry k otcovi. Opak Elektrinho komplexu – milostný vzťah syna s matkou – sa nazýva Oidipovský komplex
sk.wikipedia.org/wiki/Elektrin_komplex
en.wikipedia.org/wiki/Electra_complex
Oidipov a Elektrin komplex u dieťaťa
www.kankan.sk/clanok/matka-a-dieta/oidipov-a-elekt…
Čo je Elektrin komplex
www.zaria.cz/clanek/matka-a-dite/co-je-oidipuv-kom…

NASPÄŤ

Emócie
Emócie sú psychologické procesy zahrňujúce subjektívne zážitky pohody a nepohody, previazané s fyziologickými zmenami (zmena srdečného rytmu, zmena rýchlosti dýchania), motorickými prejavmi (mimika, gestikulácia), zmenami pohotovosti a koncentrácie
sk.wikipedia.org/wiki/Em%C3%B3cia
cs.wikipedia.org/wiki/Emoce
Kategória: Emócie
sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Em%C3%B3cie
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Emoce
Emocionalita, referát
referaty.hladas.sk/referat.php/emocionalita/17/199…
Klasifikácia emócií, referát
referaty.aktuality.sk/klasifikacia-emocii/referat-…
Emócie, ktoré menia život
www.enjoyemotions.sk/pocit-pocity-emocia-emocie/
Články o emóciách
www.xraj.sk/blog/category/osobny-rozvoj/emocie/
Emócie, múdrosť tela a cesta liečenia
www.prohuman.sk/psychologia/emocie-mudrost-tela-a-…
Emocionálna inteligencia
www.infovek.sk/predmety/etika/eq/eqM.php

NASPÄŤ

Extraverzia a introverzia
Extraverzia a introverzia patrí k základným rysom osobnosti a väčšina psychologických teórií s nimi pracuje. Extrovert (často napísané extroverti) sú ľudia obrátení „navonok“ čiže „mimo seba“, milujú spoločnosť, nadväzovanie nových kontaktov, akciu a rýchly život.
Introverti sa naopak „obracajú dovnútra“, bývajú premýšľaví a mlčanliví, snažia si zachovať odstup a môžu sa javiť ako nespoločenskí.
cs.wikipedia.org/wiki/Extrovert
Introvert je človek, ktorý sa obracia do „svojho vnútra“, zameriava sa na svoj vlastný vnútorný svet, v ktorom prevláda fantázia a predstavivosť
sk.wikipedia.org/wiki/Introvert
Myers-Briggs Type Indicator (skr. MBTI, prekladané ako indikátor (osobnostných) typov (podľa) Myersovej a Briggsovej alebo typový indikátor (podľa) Myersovej a Briggsovej) je osobnostný test navrhnutý na identifikáciu osobnosti
sk.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator
cs.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator
Psychologické typy: Úvod do MBTI
www.totaltraining.sk/index.php/psychologicke-typy-…
Carl Gustav Jung: Extrovert a introvert
jung.sneznik.cz/typy.htm
Introverzia a extroverzia, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/26…
Exkurz do psychológie C. G. Junga 4 . Štyri funkcie, dve zamerania a osem typov + FB
dolezite.sk/Exkurz_do_psychologie_C_G_Junga_4_9.ht…
www.facebook.com/pages/dolezitesk/196658540827
Manuál introverta
psychologie.cz/manual-introverta/

NASPÄŤ

Fenomén koktailovej párty
Fenomén koktailovej párty je psychologické označenie selektívnej pozornosti v spoločnosti ďalších osôb
cs.wikipedia.org/wiki/Fenom%C3%A9n_koktejlov%C3%A9…

NASPÄŤ

Forerov efekt
Forerov efekt je všeobecne platný psychologický fenomén, kedy človek má tendenciu akceptovať akékoľvek všeobecné popisy osobnosti ako priamo ušité na jeho osobu
cs.wikipedia.org/wiki/Forer%C5%AFv_efekt
Cold reading chladné čítanie je spôsob, ktorým astrológovia, iluzionisti, jasnovidci, liečitelia, manipulátori apod. presvedčujú klienta, že vedia všetko o jeho osobnosti a problémoch
cs.wikipedia.org/wiki/Cold_reading
Forerov (Barnumov) efekt je označenie typu subjektívnej validácie, pri ktorej človek nájde osobný význam v popisoch, ktoré by sa mohli týkať mnohých ľud
www.pouzimerozum.sk/2011/08/01/forerov-efekt/

NASPÄŤ

Frustrácia
Frustrácia je vnútorný stav organizmu, ktorý vzniká, ak je nejaká dôležitá potreba síce vzbudená, no jej uspokojeniu sa kladie do cesty ťažko prekonateľná alebo neprekonateľná prekážka
sk.wikipedia.org/wiki/Frustr%C3%A1cia
Frustrácia a stres, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/55…
Frustrácia a deprivácia, referát
referaty.aktuality.sk/mo-frustracia-a-deprivacia/r…
Frustrácia z práce
www.mentalis.sk/clanky/detail/frustracia-z-prace
Frustrácia a jej dôsledky
korzar.sme.sk/c/4570008/frustracia-a-jej-dosledky….

NASPÄŤ

Halucinácia
Halucinácia je klam vnímania, pri ktorom pociťujeme realitu, aj keď chýba vonkajšia podnetová energia
sk.wikipedia.org/wiki/Halucin%C3%A1cia
cs.wikipedia.org/wiki/Halucinace
Blud je nevyvrátiteľné a mylné presvedčenia, ktoré si pacient udržiava aj napriek tomu, že okolie jeho predstavy nezdieľa. Je voči nim nekritický a nevyžaduje pre ne dôkazy. Je to jedna zo závažných porúch myslenia.
sk.wikipedia.org/wiki/Blud_%28psychiatria%29
Čo sú halucinácie?
www.odpovede.sk/otazky/co-su-halucinacie
Druhy halucinácií
www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/dr…
Halucinácie a bludy
priznaky.vitalion.cz/halucinace-a-bludy/
Halucinácia
ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvh/halucinacia.html
Poruchy vnímania
www.psychiatria.szm.com/v4.html
Pozitívna a negatívna halucinácia
www.hypnoza.sk/pozitivna-negativna-halucinacia.php
Halucinácia, ilúzia a sugerácia
www.meditacia.sk/1314-Dennik-Terapeuta/322-Halucin…
Ako vyvolať halucinácie bez drog?
magazin.atlas.sk/zdravie/ako-vyvolat-halucinacie-b…

NASPÄŤ

Herostratizmus
Herostratizmus sa v psychológii označuje chorobná túžba stať sa slávnym za každú cenu
cs.wikipedia.org/wiki/Herostratismus
Hérostratos z Efezu bol človek, ktorý ako mladý muž v roku 356 pr. n. l. za účelom, aby sa jeho meno dostalo do histórie, podpálil Artemidin chrám v Efeze
cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rostratos

NASPÄŤ

Charakter
Charakter je súhrn stálych psychických vlastností človeka, ktoré závisia od jeho genetických osobitostí a realizujú sa v spojení a pod vplyvom životných podmienok
sk.wikipedia.org/wiki/Charakter_(výrazné_vlastno…
cs.wikipedia.org/wiki/Charakter
Charakter osobnosti, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/10…
Charakter, definícia
www.cojeco.cz/index.php?id_desc=36479&s_lang=…
Osobnosť verzus charakter
www.cez-okno.net/clanok/exkluzivnecezokno/osobnost…

NASPÄŤ

Id, ego a superego
Id, ego a superego sú podľa Freudovej psychoanalýzy tri základné časti osobnosti človeka. Tento model ľudskej osobnosti prvýkrát popísal Freud vo svojej knihe Das Ich und das Es z roku 1923
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychoanalýza
cs.wikipedia.org/wiki/Ego,_superego_a_id
Egoizmus alebo sebectvo je cielené uplatňovanie osobných záujmov, nezohľadňujúce alebo málo zohľadňujúce záujmy iných
sk.wikipedia.org/wiki/Egoizmus
Egocentrizmus je sklon subjektu vzťahovať všetko k sebe a na seba. Tento sklon je u dieťaťa normálny, pretože dieťa spočiatku nerozlišuje medzi sebou a vonkajším svetom. U dospelého je to naopak znak afektívnej nedospelosti
cs.wikipedia.org/wiki/Egocentrismus
Sigmund Freud. Štruktúra osobnosti, referát
www.zones.sk/studentske-prace/osobnosti-zivotopisy…
www.facebook.com/referaty
Obranné mechanizmy ega
web.quick.cz/psychologies/obrana_ega.htm
Diskusné fórum: Ego na veľa spôsobov?
www.diskusneforum.sk/8721/ego-na-vela-sposobov?sho…
Diskusné fórum: Ego a jeho potlačovanie
www.birdz.sk/diskusie/ego-a-jeho-potlacovanie-/264…

NASPÄŤ

Idea
Idea je významový útvar hojne tematizovaný a reflektovaný v európskej filozofii počnúc Platónom. Ideu vyčleňujú z významového univerza obyčajne ako význačný, orientujúci, kľúčový ap. významový útvar
sk.wikipedia.org/wiki/Idea
Platón bol Sokratov žiak, spolu s Aristotelom najvýznamnejší grécky filozof. Najväčší vplyv mala jeho teória ideí a filozofia štátu
sk.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
Platón – teória ideí, referát
www.zones.sk/studentske-prace/filozofia/3366-plato…
Platónova filozofia, referát
referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/soc/43293
Idea dokonalého človeka v antickej kultúre, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/filozofia/4054…
Klasická novoveká filozofia, referát
referaty.aktuality.sk/mo-klasicka-novoveka-filozof…

NASPÄŤ

Iluminácia
Iluminácia – etapa procesu tvorivej činnosti, heuristické riešenie
cs.wikipedia.org/wiki/Iluminace_%28psychologie%29
Osvietenie alebo iluminácia je vo filozofii zvláštny Boží vplyv, pri ktorom sa uskutočňuje isté nevyhnutné a všeobecné poznanie človeka
sk.wikipedia.org/wiki/Osvietenie

NASPÄŤ

Ilúzia
Ilúzia je mylný zmyslový vnem. Ilúzia vždy vychádza zo skutočného podnetu, ktorý je zmyslovými receptormi chybne interpretovaný. Odtiaľ v prenesenom zmysle očakávanie klamnej mylnej nádeje
cs.wikipedia.org/wiki/Iluze
en.wikipedia.org/wiki/Illusion
Paobraz
cs.wikipedia.org/wiki/Paobraz
Fascinujúce optické ilúzie
www.totaltraining.sk/index.php/opticke-iluzie
Zrakové klamy – paobrazy
brainden.com/hlavolamy/zrakove-klamy-paobraz.htm
Ilúzie. Seminárna práca z percepcie
www.percepcia.szm.com/iluzie.html
Ilúzia spomienky
invivomagazin.sk/iluzia-spomienky_140.htm

NASPÄŤ

Imaginácia
Imaginácia (z lat. imago, obraz, predstava) znamená obrazotvornosť, v širšom zmysle predstavivosť a tvorivú schopnosť človeka vôbec
cs.wikipedia.org/wiki/Imaginace
Aktívna imaginácia je metóda, ktorú používa hlbinná psychológia na vyvolanie skúsenosti s osobným alebo kolektívnym nevedomím
cs.wikipedia.org/wiki/Aktivn%C3%AD_imaginace

NASPÄŤ

Individuácia
Individuácia je stávanie sa individuálnym a konkrétnym; proces diferenciácie psychického vývoja človeka do vlastnej samostatnej osobnosti. To, čo umožňuje individuáciu, sa zvykne označovať ako princíp individuácie
cs.wikipedia.org/wiki/Individuace
sk.wikipedia.org/wiki/Individuácia_(psychológia)
Archetypy a kolektívne nevedomie
www.persefona.host.sk/documents/Jung.htm
Carl Gustav Jung: Individuácia
jung.sneznik.cz/individuace.htm
Diskusné fórum: Individuácia vs. persona
jung.sneznik.cz/forum/read.php?3,1800,1988
www.facebook.com/pages/Carl-Gustav-Jung/1584977908…

NASPÄŤ

Indoktrinácia
Indoktrinácia znamená úsilie zamerané k slepému a odovzdanému prijatiu určitej doktríny, názorov alebo postojov, ktoré nepripúšťajú diskusiu ani kritiku
sk.wikipedia.org/wiki/Indoktrin%C3%A1cia
cs.wikipedia.org/wiki/Indoktrinace
Brainwashing je v psychológii metóda násilnej indoktrinácie sledujúca rozrušenie prijatých systémov hodnôt a názorovej orientácie jedinca za účelom dosiahnutia zmeny týchto hodnôt, až protichodného osobného presvedčenia
sk.wikipedia.org/wiki/Brainwashing

NASPÄŤ

Infantilizmus
Infantilizmus alebo detinskosť (dospelých) je ustrnutie telesného, duševného a pohlavného vývoja na úrovni dieťaťa. Najčastejšie je to dôsledok hormonálnej poruchy
sk.wikipedia.org/wiki/Infantilizmus_(psychológia)
cs.wikipedia.org/wiki/Infantilismus

NASPÄŤ

Inštinkt
Inštinkt je vrodená dispozícia k určitej činnosti alebo k dosahovaniu určitého cieľa. Sú to vrodené, zdedené spôsoby správania, ktorým sa ani človek, ani zviera nemusia učiť
sk.wikipedia.org/wiki/In%C5%A1tinkt
Intuícia alebo inštinkt?
baby-web.topky.sk/clanky/a2291-Intuicia-alebo-inst…
O komunikácii a inštinktoch
psychologie.cz/o-komunikaci-instinktech/
Inštinkt života a inštinkt smrti
www.totaltraining.sk/index.php/psychoanalyza-teori…

NASPÄŤ

Inteligencia
Inteligencia je súbor rozumových schopností, schopnosť riešiť problémy za okolností sprevádzaných neurčitosťou. Pod slovom inteligencia sa tiež rozumie schopnosť vyťažiť dôležité informácie z daného množstva pozorovaní, ktoré nám zabezpečia prežitie.
cs.wikipedia.org/wiki/Inteligence
sk.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
Inteligenčný kvocient alebo IQ je číslo opisujúce inteligenciu človeka v pomere k ostatnej populácii
sk.wikipedia.org/wiki/Inteligenčný_kvocient
Séria článkov o inteligencii
bur.blog.sme.sk/c/186815/Inteligencia-1.html
Inteligencia a jej meranie, referát
referaty-seminarky.sk/inteligencia-a-jej-meranie/
Meranie inteligencie
ulrichova.blog.sme.sk/c/129561/Meranie-inteligenci…
Inteligencia a jej rozvoj v školách, referát
referaty.aktuality.sk/vytlac-referat-1043
Inteligencia, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/31…
Inteligencia, teória inteligencie
docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1_p…
Inteligencia je dedičná a závislá na rýchlosti myslenia
www.zzz.sk/?clanok=6044
Mensa Slovensko, nezisková medzinárodná organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí
www.mensa.sk
IQ test inteligencie online
www.iq-tester.sk
Sme chytrejší ako naši predkovia?
casopis.mensa.cz/veda/jsme_chytrejsi_nez_nasi_pred…
Emocionálna inteligencia
www.infovek.sk/predmety/etika/eq/eqM.php

NASPÄŤ

Intrapersonálne konflikty
Konflikt všeobecne označuje stret protichodných síl, tendencií alebo motívov. V prípade intrapersonálneho konfliktu sa jedná o vnútorný osobný konflikt jedinca
cs.wikipedia.org/wiki/Intrapersonální_konflikty
Záťažové situácie a správanie ľudí, referát
referaty.aktuality.sk/zatazove-situacie-a-spravani…
Riešenie konfliktov, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/39…

NASPÄŤ

Intuícia
Intuícia v súčasnom používaní obvykle označuje schopnosť rýchleho chápania, odhadu a rozhodovania, ktoré nie je sprostredkované žiadnym uvažovaním hoci býva sprevádzané pocitom jasnosti, istoty a nie je podložené žiadnymi dôvodmi
cs.wikipedia.org/wiki/Intuice
Intelekt, intuícia a logika
www.hypnoza.sk/intelekt-intuicia-logika.php
Pocit šťastia a intuícia spolu úzko súvisia
zena.sme.sk/c/4978218/pocit-stastia-a-intuicia-spo…
Psychická intuícia – keď jednoducho vieme, čo sa stane
eprakone.wordpress.com/2009/01/10/psychicka-intuic…
Intuícia alebo inštinkt?
www.babyweb.sk/Clanky/a2291-Intuicia-alebo-instink…
Pocity a intuícia – náš navigačný prístroj
www.evolucia-vedomia.me/2014/01/15/pocity-a-intuic…
www.facebook.com/evoluciavedomia.me

NASPÄŤ

Súvisiaca téma: Psychologické pojmy A-D Psychologické pojmy K-N Psychologické pojmy O-R Psychologické pojmy S-Š Psychologické pojmy U-Z

KATALÓG: PSYCHOLÓGIA