Loading...
 

PSYCHOLOGICKÉ POJMY E – I

Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2014

psycholog-e-i-baner.jpgEgodystónia
Egodystónia je nesúlad určitého cítenia, prežívania, predstáv, myšlienok, vlastností alebo chovania s vlastným sebavnímaním, ich neprijatie ako súčasť svojej osobnosti, ich konflikt s poňatím ideálneho ja
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egodystonie
Egodystónna sexuálna orientácia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egodystonní_sexuální_orientace

Elektrin komplex
Elektrin komplex je termín používaný v psychoanalýze na označenie milostnej náklonnosti dcéry k otcovi. Opak Elektrinho komplexu – milostný vzťah syna s matkou – sa nazýva Oidipovský komplex
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrin_komplex
http://en.wikipedia.org/wiki/Electra_complex
Oidipov a Elektrin komplex u dieťaťa
http://www.kankan.sk/clanok/matka-a-dieta/oidipov-a-elektrin-komplex-u-dietata/17293
Čo je Elektrin komplex
http://www.zaria.cz/clanek/matka-a-dite/co-je-oidipuv-komplex/18732/co-je-elektrin-komplex/18733

NASPÄŤ

Emócie
Emócie sú psychologické procesy zahrňujúce subjektívne zážitky pohody a nepohody, previazané s fyziologickými zmenami (zmena srdečného rytmu, zmena rýchlosti dýchania), motorickými prejavmi (mimika, gestikulácia), zmenami pohotovosti a koncentrácie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Em%C3%B3cia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce
Kategória: Emócie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Em%C3%B3cie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Emoce
Emocionalita, referát
http://referaty.hladas.sk/referat.php/emocionalita/17/19922
Klasifikácia emócií, referát
http://referaty.aktuality.sk/klasifikacia-emocii/referat-12891
Emócie, ktoré menia život
http://www.enjoyemotions.sk/pocit-pocity-emocia-emocie/
Články o emóciách
http://www.xraj.sk/blog/category/osobny-rozvoj/emocie/
Emócie, múdrosť tela a cesta liečenia
http://www.prohuman.sk/psychologia/emocie-mudrost-tela-a-cesta-liecenia
Emocionálna inteligencia
http://www.infovek.sk/predmety/etika/eq/eqM.php

NASPÄŤ

Extraverzia a introverzia
Extraverzia a introverzia patrí k základným rysom osobnosti a väčšina psychologických teórií s nimi pracuje. Extrovert (často napísané extroverti) sú ľudia obrátení "navonok" čiže "mimo seba", milujú spoločnosť, nadväzovanie nových kontaktov, akciu a rýchly život.
Introverti sa naopak "obracajú dovnútra", bývajú premýšľaví a mlčanliví, snažia si zachovať odstup a môžu sa javiť ako nespoločenskí.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Extrovert
Introvert je človek, ktorý sa obracia do „svojho vnútra“, zameriava sa na svoj vlastný vnútorný svet, v ktorom prevláda fantázia a predstavivosť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Introvert
Myers-Briggs Type Indicator (skr. MBTI, prekladané ako indikátor (osobnostných) typov (podľa) Myersovej a Briggsovej alebo typový indikátor (podľa) Myersovej a Briggsovej) je osobnostný test navrhnutý na identifikáciu osobnosti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator
http://cs.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator
Psychologické typy: Úvod do MBTI
http://www.totaltraining.sk/index.php/psychologicke-typy-uvod-do-mbti
Carl Gustav Jung: Extrovert a introvert
http://jung.sneznik.cz/typy.htm
Introverzia a extroverzia, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/26079
Exkurz do psychológie C. G. Junga 4 . Štyri funkcie, dve zamerania a osem typov + FB
http://dolezite.sk/Exkurz_do_psychologie_C_G_Junga_4_9.html
http://www.facebook.com/pages/dolezitesk/196658540827
Manuál introverta
http://psychologie.cz/manual-introverta/

NASPÄŤ

Fenomén koktailovej párty
Fenomén koktailovej párty je psychologické označenie selektívnej pozornosti v spoločnosti ďalších osôb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fenom%C3%A9n_koktejlov%C3%A9_party

NASPÄŤ

Forerov efekt
Forerov efekt je všeobecne platný psychologický fenomén, kedy človek má tendenciu akceptovať akékoľvek všeobecné popisy osobnosti ako priamo ušité na jeho osobu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Forer%C5%AFv_efekt
Cold reading chladné čítanie je spôsob, ktorým astrológovia, iluzionisti, jasnovidci, liečitelia, manipulátori apod. presvedčujú klienta, že vedia všetko o jeho osobnosti a problémoch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cold_reading
Forerov (Barnumov) efekt je označenie typu subjektívnej validácie, pri ktorej človek nájde osobný význam v popisoch, ktoré by sa mohli týkať mnohých ľud
http://www.pouzimerozum.sk/2011/08/01/forerov-efekt/

NASPÄŤ

Frustrácia
Frustrácia je vnútorný stav organizmu, ktorý vzniká, ak je nejaká dôležitá potreba síce vzbudená, no jej uspokojeniu sa kladie do cesty ťažko prekonateľná alebo neprekonateľná prekážka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Frustr%C3%A1cia
Frustrácia a stres, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/55879/frustracia-a-stres-(reakcie-na-frustraciu-znaky-frustracnej-situacie)
Frustrácia a deprivácia, referát
http://referaty.aktuality.sk/mo-frustracia-a-deprivacia/referat-3026
Frustrácia z práce
http://www.mentalis.sk/clanky/detail/frustracia-z-prace
Frustrácia a jej dôsledky
http://korzar.sme.sk/c/4570008/frustracia-a-jej-dosledky.html

NASPÄŤ

Halucinácia
Halucinácia je klam vnímania, pri ktorom pociťujeme realitu, aj keď chýba vonkajšia podnetová energia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Halucin%C3%A1cia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Halucinace
Blud je nevyvrátiteľné a mylné presvedčenia, ktoré si pacient udržiava aj napriek tomu, že okolie jeho predstavy nezdieľa. Je voči nim nekritický a nevyžaduje pre ne dôkazy. Je to jedna zo závažných porúch myslenia.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Blud_%28psychiatria%29
Čo sú halucinácie?
http://www.odpovede.sk/otazky/co-su-halucinacie
Druhy halucinácií
http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/druhy-halucinaci
Halucinácie a bludy
http://priznaky.vitalion.cz/halucinace-a-bludy/
Halucinácia
http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvh/halucinacia.html
Poruchy vnímania
http://www.psychiatria.szm.com/v4.html
Pozitívna a negatívna halucinácia
http://www.hypnoza.sk/pozitivna-negativna-halucinacia.php
Halucinácia, ilúzia a sugerácia
http://www.meditacia.sk/1314-Dennik-Terapeuta/322-Halucinacia-iluzia-a-sugeracia/
Ako vyvolať halucinácie bez drog?
http://magazin.atlas.sk/zdravie/ako-vyvolat-halucinacie-bez-drog/676901.html

NASPÄŤ

Herostratizmus
Herostratizmus sa v psychológii označuje chorobná túžba stať sa slávnym za každú cenu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herostratismus
Hérostratos z Efezu bol človek, ktorý ako mladý muž v roku 356 pr. n. l. za účelom, aby sa jeho meno dostalo do histórie, podpálil Artemidin chrám v Efeze
http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rostratos

NASPÄŤ

Charakter
Charakter je súhrn stálych psychických vlastností človeka, ktoré závisia od jeho genetických osobitostí a realizujú sa v spojení a pod vplyvom životných podmienok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Charakter_(výrazné_vlastnosti)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Charakter
Charakter osobnosti, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/10272/charakter-osobnosti
Charakter, definícia
http://www.cojeco.cz
Osobnosť verzus charakter
http://www.cez-okno.net/clanok/exkluzivnecezokno/osobnost-verzus-charakter

NASPÄŤ

Id, ego a superego
Id, ego a superego sú podľa Freudovej psychoanalýzy tri základné časti osobnosti človeka. Tento model ľudskej osobnosti prvýkrát popísal Freud vo svojej knihe Das Ich und das Es z roku 1923
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychoanalýza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ego,_superego_a_id
Egoizmus alebo sebectvo je cielené uplatňovanie osobných záujmov, nezohľadňujúce alebo málo zohľadňujúce záujmy iných
http://sk.wikipedia.org/wiki/Egoizmus
Egocentrizmus je sklon subjektu vzťahovať všetko k sebe a na seba. Tento sklon je u dieťaťa normálny, pretože dieťa spočiatku nerozlišuje medzi sebou a vonkajším svetom. U dospelého je to naopak znak afektívnej nedospelosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egocentrismus
Sigmund Freud. Štruktúra osobnosti, referát
http://www.zones.sk/studentske-prace/osobnosti-zivotopisy/5147-sigismund-freud/
http://www.facebook.com/referaty
Obranné mechanizmy ega
http://web.quick.cz/psychologies/obrana_ega.htm
Diskusné fórum: Ego na veľa spôsobov?
http://www.diskusneforum.sk/8721/ego-na-vela-sposobov?show=8721#q8721
Diskusné fórum: Ego a jeho potlačovanie
http://www.birdz.sk/diskusie/ego-a-jeho-potlacovanie-/26449-tema.html

NASPÄŤ

Idea
Idea je významový útvar hojne tematizovaný a reflektovaný v európskej filozofii počnúc Platónom. Ideu vyčleňujú z významového univerza obyčajne ako význačný, orientujúci, kľúčový ap. významový útvar
http://sk.wikipedia.org/wiki/Idea
Platón bol Sokratov žiak, spolu s Aristotelom najvýznamnejší grécky filozof. Najväčší vplyv mala jeho teória ideí a filozofia štátu
http://sk.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
Platón - teória ideí, referát
http://www.zones.sk/studentske-prace/filozofia/3366-platon-teoria-idei/
Platónova filozofia, referát
http://referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/soc/43293
Idea dokonalého človeka v antickej kultúre, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/filozofia/40547
Klasická novoveká filozofia, referát
http://referaty.aktuality.sk/mo-klasicka-novoveka-filozofia/referat-258

NASPÄŤ

Iluminácia
Iluminácia - etapa procesu tvorivej činnosti, heuristické riešenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iluminace_%28psychologie%29
Osvietenie alebo iluminácia je vo filozofii zvláštny Boží vplyv, pri ktorom sa uskutočňuje isté nevyhnutné a všeobecné poznanie človeka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Osvietenie

NASPÄŤ

Ilúzia
Ilúzia je mylný zmyslový vnem. Ilúzia vždy vychádza zo skutočného podnetu, ktorý je zmyslovými receptormi chybne interpretovaný. Odtiaľ v prenesenom zmysle očakávanie klamnej mylnej nádeje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iluze
http://en.wikipedia.org/wiki/Illusion
Paobraz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paobraz
Fascinujúce optické ilúzie
http://www.totaltraining.sk/index.php/opticke-iluzie
Zrakové klamy - paobrazy
http://brainden.com/hlavolamy/zrakove-klamy-paobraz.htm
Ilúzie. Seminárna práca z percepcie
http://www.percepcia.szm.com/iluzie.html
Ilúzia spomienky
http://invivomagazin.sk/iluzia-spomienky_140.htm

NASPÄŤ

Imaginácia
Imaginácia (z lat. imago, obraz, predstava) znamená obrazotvornosť, v širšom zmysle predstavivosť a tvorivú schopnosť človeka vôbec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Imaginace
Aktívna imaginácia je metóda, ktorú používa hlbinná psychológia na vyvolanie skúsenosti s osobným alebo kolektívnym nevedomím
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivn%C3%AD_imaginace

NASPÄŤ

Individuácia
Individuácia je stávanie sa individuálnym a konkrétnym; proces diferenciácie psychického vývoja človeka do vlastnej samostatnej osobnosti. To, čo umožňuje individuáciu, sa zvykne označovať ako princíp individuácie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Individuace
http://sk.wikipedia.org/wiki/Individuácia_(psychológia)
Archetypy a kolektívne nevedomie
http://www.persefona.host.sk/documents/Jung.htm
Carl Gustav Jung: Individuácia
http://jung.sneznik.cz/individuace.htm
Diskusné fórum: Individuácia vs. persona
http://jung.sneznik.cz/forum/read.php?3,1800,1988
http://www.facebook.com/pages/Carl-Gustav-Jung/158497790840339?v=wall

NASPÄŤ

Indoktrinácia
Indoktrinácia znamená úsilie zamerané k slepému a odovzdanému prijatiu určitej doktríny, názorov alebo postojov, ktoré nepripúšťajú diskusiu ani kritiku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Indoktrin%C3%A1cia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indoktrinace
Brainwashing je v psychológii metóda násilnej indoktrinácie sledujúca rozrušenie prijatých systémov hodnôt a názorovej orientácie jedinca za účelom dosiahnutia zmeny týchto hodnôt, až protichodného osobného presvedčenia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Brainwashing

NASPÄŤ

Infantilizmus
Infantilizmus alebo detinskosť (dospelých) je ustrnutie telesného, duševného a pohlavného vývoja na úrovni dieťaťa. Najčastejšie je to dôsledok hormonálnej poruchy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Infantilizmus_(psychológia)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infantilismus

NASPÄŤ

Inštinkt
Inštinkt je vrodená dispozícia k určitej činnosti alebo k dosahovaniu určitého cieľa. Sú to vrodené, zdedené spôsoby správania, ktorým sa ani človek, ani zviera nemusia učiť
http://sk.wikipedia.org/wiki/In%C5%A1tinkt
Intuícia alebo inštinkt?
http://baby-web.topky.sk/clanky/a2291-Intuicia-alebo-instinkt.aspx
O komunikácii a inštinktoch
http://psychologie.cz/o-komunikaci-instinktech/
Inštinkt života a inštinkt smrti
http://www.totaltraining.sk/index.php/psychoanalyza-teorie-osobnosti#a13

NASPÄŤ

Inteligencia
Inteligencia je súbor rozumových schopností, schopnosť riešiť problémy za okolností sprevádzaných neurčitosťou. Pod slovom inteligencia sa tiež rozumie schopnosť vyťažiť dôležité informácie z daného množstva pozorovaní, ktoré nám zabezpečia prežitie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligence
http://sk.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
Inteligenčný kvocient alebo IQ je číslo opisujúce inteligenciu človeka v pomere k ostatnej populácii
http://sk.wikipedia.org/wiki/Inteligenčný_kvocient
Séria článkov o inteligencii
http://bur.blog.sme.sk/c/186815/Inteligencia-1.html
Inteligencia a jej meranie, referát
http://referaty-seminarky.sk/inteligencia-a-jej-meranie/
Meranie inteligencie
http://ulrichova.blog.sme.sk/c/129561/Meranie-inteligencie.html
Inteligencia a jej rozvoj v školách, referát
http://referaty.aktuality.sk/vytlac-referat-1043
Inteligencia, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/31753/inteligencia
Inteligencia, teória inteligencie
https://docs.google.com/document
Inteligencia je dedičná a závislá na rýchlosti myslenia
http://www.zzz.sk/?clanok=6044
Mensa Slovensko, nezisková medzinárodná organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí
http://www.mensa.sk
IQ test inteligencie online
http://www.iq-tester.sk
Sme chytrejší ako naši predkovia?
http://casopis.mensa.cz
Emocionálna inteligencia
http://www.infovek.sk/predmety/etika/eq/eqM.php

NASPÄŤ

Intrapersonálne konflikty
Konflikt všeobecne označuje stret protichodných síl, tendencií alebo motívov. V prípade intrapersonálneho konfliktu sa jedná o vnútorný osobný konflikt jedinca
http://cs.wikipedia.org/wiki/Intrapersonální_konflikty
Záťažové situácie a správanie ľudí, referát
http://referaty.aktuality.sk/zatazove-situacie-a-spravanie-ludi/referat-9410
Riešenie konfliktov, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/39037/riesenie-konfliktov

NASPÄŤ

Intuícia
Intuícia v súčasnom používaní obvykle označuje schopnosť rýchleho chápania, odhadu a rozhodovania, ktoré nie je sprostredkované žiadnym uvažovaním hoci býva sprevádzané pocitom jasnosti, istoty a nie je podložené žiadnymi dôvodmi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Intuice
Intelekt, intuícia a logika
http://www.hypnoza.sk/intelekt-intuicia-logika.php
Pocit šťastia a intuícia spolu úzko súvisia
http://zena.sme.sk/c/4978218/pocit-stastia-a-intuicia-spolu-uzko-suvisia.html
Psychická intuícia - keď jednoducho vieme, čo sa stane
http://eprakone.wordpress.com/2009/01/10/psychicka-intuicia-ked-jednoducho-vieme-co-sa-stane/
Intuícia alebo inštinkt?
http://www.babyweb.sk/Clanky/a2291-Intuicia-alebo-instinkt.aspx
Pocity a intuícia - náš navigačný prístroj
http://www.evolucia-vedomia.me/2014/01/15/pocity-a-intuicia-nas-navigacny-pristroj/
https://www.facebook.com/evoluciavedomia.me

NASPÄŤSúvisiaca téma: Psychologické pojmy A-D Psychologické pojmy K-N Psychologické pojmy O-R Psychologické pojmy S-Š Psychologické pojmy U-Z

KATALÓG: PSYCHOLÓGIA

Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

piwik.jpg
copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Novinky na webe

NOVINKY NA WEBE
Za mesiac JÚN Cimax pre vás pripravil nové a doplnené katalógy:
Alzheimerova choroba

Hlavné menu ll

BLOG SAŠU PUEBLA O LIEČITEĽSTVE
Aktuálne články o výskume z oblasti alternatívnej medicíny, liečiteľstva.
Blog Sašu Puebla

PSYCHOTRONICKÁ PORADŇA
Hosťujúci liečiteľ: SAŠA PUEBLO
Saša Pueblo
Diagnostikovanie
Možnosti liečby
Kontakt
Ako postupovať
PRÍPADY DIAGNOSTÍK
Pokyny-liečba
Základný dotazník
Dotazník DC2
Dotazník PPD1
Dotazník Diet
Dotazník DM
Dotazník SPD
Dotazník PDX1
Dotazník DC4
Dotazník DB
Dotazník DŽ
Dotazník DS
Dotazník DU
Dotazník DZU
Dotazník DZH
Dotazník DT
Dotazník DK

TERAPIE, EZOTERIKA, LIEČITEĽSTVO
Aktuálne spravodajstvo o dianí v ezoterike a liečiteľstve, diskusné fórum, videá, biopočasie, digitálne výstavy organizované Darinou Šimkovou, katalóg webov.
FACEARCANE