Loading...
 

EKOLÓGIA 

Zoznam stránok z oblasti ochrany prírody a ekológie, enviromentalistika, informácie o rôznych ekologických aktivitách.
Aktualizované: 2014

ekologoa-baner.jpgEkológia
Ekológia je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekológia
Kategória: Ekológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Ekológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Ekologie
Krajinná ekológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krajinná_ekológia
Humánna ekológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Humánna_ekológia

Zoznam chránených území na Slovensku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam
Ochrana prírody. Chránené územia, stromy, medzinárodné dohovory
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Ochrana_prírody

Ekologické združenia a organizácie
Greenpeace +FB
http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
https://www.facebook.com/Greenpeace.sk?ref=stream
Priatelia Zeme + FB
http://www.priateliazeme.sk
http://www.facebook.com/PriateliaZeme
Strom života +FB
http://stromzivota.sk
http://www.facebook.com/groups/43442362878/
Lesoochranárske zoskupenie VLK + FB
http://www.wolf.sk
http://cs-cz.facebook.com/lesoochranarske.zoskupenie.vlk
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou + FB
http://www.slovakwildlife.org/sk/
Štátna ochrana prírody SR. Zoznam chránených rastlín, živočíchov, biotopov
http://www.sopsr.sk/web/
Karpatské ochranárske združenie altruistov. Starostlivosť o chránené územia Bielych Karpát
http://www.koza.sk
Občianske združenie Pre prírodu
http://www.preprirodu.sk

Archív informácií o životnom prostredí. Zoznam mimovládnych environmentálnych organizácií
http://www.seps.sk
Občianske združenie Alter Nativa + FB
http://www.alter-nativa.sk
http://www.facebook.com/Alter.Nativa.Brdarka
Daphne - inštitút aplikovanej ekológie. Stránka bratislavskej organizácie s celoslovenskými aktivitami
http://www.daphne.sk
Občianske združenie Sosna. Environmentálna výchova a vzdelávanie
http://www.sosna.sk
Špirála – sieť environmentálne výchovných organizácií
http://www.spirala.sk
Sloboda zvierat + FB
http://www.slobodazvierat.sk
http://www.facebook.com/pages/Sloboda-zvierat/30875297041

Slovenská agentúra životného prostredia, odkazy na iné stránky
http://www.sazp.sk/public/index/index.php
Bratislavské regionálne ochranárske združenie + FB
http://www.broz.sk
https://www.facebook.com/broz.ba
Environmentálna poradňa Studnička
http://www.studnicka.sk
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Ekoporadňa, ekoobchod a odkazy na iné ekologické stránky
http://www.zivica.sk
Regionálne environmentálne centrum Bratislava
http://www.rec.sk
Forest Stewardship Council je medzinárodná nezisková organizácia, podporuje environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov
http://www.fscslovakia.sk
Nadácia Ekopolis + FB
http://www.ekopolis.sk
http://www.facebook.com/nadacia.ekopolis
Ekofórum - sieť environmentálnych mimovládnych organizácií
http://www.ekoforum.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky + RSS
http://www.minzp.sk
http://www.minzp.sk/tlacove-spravy-rss.html
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
http://www.sopsr.sk/web/
Slovenská inšpekcia životného prostredia
http://www.sizp.sk
Operačný program životné prostredie Ministerstva životného prostredia SR. Enviroprojekty.
http://www.opzp.sk
Slovenská agentúra životného prostredia
http://www.sazp.sk
Environmentálny poradenský servis
http://www.enpos.sk
Národné lesnícke centrum
http://www.nlcsk.sk
Európska únia a ochrana planéty
http://europa.eu/pol/env/index_sk.htm
Európsky parlament. Biodiverzita, príroda a pôda
http://circa.europa.eu
Európska komisia pre životné prostredie
http://ec.europa.eu/environment/index_sk.htm
INFORSE-Europe je sieťou nezávislých mimovládnych organizácií podporujúcich udržateľný vývoj v energetike
http://www.inforse.dk/europe/INFORSE-Europe_slovak.htm
Ojedinelý celoslovenský projekt, grantová škola
http://www.zelenaskola.sk

NASPÄŤ

Školy
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava. Katedra krajinnej ekológie
http://www.krajinnaekologia.sk/sk/main/
Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky
http://www.tuzvo.sk
Fakulta prírodných vied v Nitre
http://www.fpv.ukf.sk/veda-a-vyskum/398-ekologia-a-environmentalistika

NASPÄŤ

Ohrozené živočíchy a rastliny
Ohrozené druhy živočíchov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Ohrozené_druhy
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
http://www.cites.sk
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Národné parky, chránené krajinné oblasti, jaskyne a vodopády
http://www.sopsr.sk/web/?cl=11221
Ústredný portál verejnej správy. Druhová ochrana chránených rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=41&etype=2&aid=1034&
ARESA. Asociácia pre záchranu ohrozených druhov zvierat
http://www.aresa.sk
Ohrozené druhy rastlín a živočíchov, referát
http://referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/soc/40265/ohrozene-druhy-rastlin-a-zivocichov

NASPÄŤ

Chránené rastliny
Zoznam chránených rastlín, živočíchov, biotopov Slovenska
http://www.sopsr.sk
Zoznam chránených rastlín prioritných druhov a ich spoločenská hodnota (pfd)
http://www.bielekarpaty.sk/tahance/priloha5.pdf

NASPÄŤ

Chránené zvieratá
Zoznam chránených živočíchov, prioritných druhov živočíchov a ich spoločenská hodnota (pfd)
http://www.bielekarpaty.sk/tahance/priloha6b.pdf
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko+ FB
http://www.vtaky.sk
http://www.facebook.com/pages/SOSBirdLife-Slovensko/246238118725735
Ochrana dravcov na Slovensku
http://www.dravce.sk/web/
Spoločnosť pre ochranu netopierov + FB
http://www.netopiere.sk
http://www.facebook.com/pages/NETOPIERESK/271501822747?ref=ts

Invázne druhy rastlín a živočíchov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Invazní_druhy
Invázne druhy na Slovensku
http://www.forestportal.sk

NASPÄŤ

Referáty o ekológii
Prehľad referátov o ekológii
http://referaty.aktuality.sk/hladaj?slovo=ekol%C3%B3gia&kategoria=0
Referáty o ekológii
http://www.hladas.sk/vyhladavanie.php?slovo=ekol%F3gia&kde=ref&kategoria=0
Ekológia a potravinové reťazce, referát
http://referaty-seminarky.sk/ekologia-a-potravinove-retazce

NASPÄŤ

Všeobecná ekológia môžete kúpiť v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovnať ceny >>


Odpady a ich recyklácia
Zoznam firiem ktoré sa zaoberajú zberom, výkupom, likvidáciou odpadu
http://www.enviroregister.sk/zberne-odpadov.html
Burza odpadov, zoznam firiem ktoré sa zaoberajú odpadom
http://www.grav.sk/grav/burza
Separácia odpadu, filozofia separovaného zberu
http://www.separujodpad.sk
BIO magazín. Životné prostredie, voda, zelená politika, odpad, eko bývanie, eko poľnohospodárstvo + FB
http://www.biospotrebitel.sk/bio-magazin/zivotne-prostredie.htm
http://www.facebook.com/biospotrebitel
GO ECO! Environmentálne služby pre MSP
http://www.go-eco.sk
Triedenie odpadu - zoznam triedených komodít
http://www.ekoportalsered.sk
Recyklačný fond
http://www.recfond.sk
Zoznam firiem: Spracovanie a odvoz odpadu
http://www.123dodavatel.sk/odpad-spracovanie-odvoz/2
Medzinárodný koncern AVE ponúka široké portfólio služieb odpadového hospodárstva
http://www.avesk.sk

SITA Slovensko. Spoločnosť prevádzkuje moderné technológie na spracovanie odpadov a ponúka komplexné služby spolu so sociálnymi a ekologickými záväzkami udržateľného rozvoja + FB
http://www.sita.cz/sk/page/100.aktuality/
http://www.facebook.com/pages/SITA-CZ-as/108724109221396
Zoznam odberateľov a spracovateľov druhotných surovín + FB
http://www.priateliazeme.sk/spz/node/7568
http://www.facebook.com/PriateliaZeme
Portál o odpadoch. Články, odpadová legislatíva SR, zákon o obaloch, zákon o odpadoch
http://www.odpady-portal.sk
Environmentálne, ekonomické, sociálne výhody triedenia odpadu + FB
http://www.triedenieodpadu.sk/preco_triedit_odpad.php
http://www.facebook.com/triedenieodpadu
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi
http://www.pzo.sk
Katalóg enviro firiem
http://www.enviroregister.sk/zberne-odpadov.html
Rádioaktívne odpady
http://www.energyweb.cz/web/rao/sk/01.htm
GRAV.sk. Inzeráty, burzy odpadov - online obchodovanie s odpadmi
http://www.grav.sk
Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
http://www.envidom.sk

NASPÄŤ

Stavby z druhotných odpadov
Dom zo slamy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dom_zo_slamy
http://en.wikipedia.org/wiki/Straw-bale_construction
Nízkoenergetický slamený dom postavený svojpomocne
http://www.stavebnictvo.sk
Firma Anton Gajdoš- Ekologické stavby a stavebniny je prvá firma, ktorá sa zaoberá výhradne ekologickou výstavbou a predajom výhradne prírodných stavebných materiálov + FB
http://www.slamene-domy.eu
http://www.facebook.com/pages/Ekologick%C3%A9-stavby-a-stavebniny/147603108656747
Dom zo slamy: Tradičná technológia budúcnosti
http://www.mojdom.zoznam.sk
Portál o ekologickom, prírodnom a nízkoenergetickom bývaní. Ako sa stavia slamený dom
http://www.slamenedomy.cz
http://www.facebook.com/ekovesnice
Slamený dom - ekologické bývanie
http://www.lepsiebyvanie.centrum.sk

Slamené domy – vydržia viac, než si myslíte
http://www.nazeleno.cz
Slamené domy. Prečo používať slamu, ako postaviť dom
http://www.kruhzivota.sk/node/162
Ekologické dediny, predaj panelov zo slamy, slamené domy a jurty + FB, YOU
http://www.ekovesnice.cz
http://www.facebook.com/ekovesnice
http://www.youtube.com/user/ekovesnice
Priestor pre alternatívny spôsob života, ekodediny
http://www.permalot.org
Dom z paliet
http://www.obnova.sk/diskusia/dom-z-paliet-reciklacia-s-vysokou-pridanou-hodnotou
Čln z PET fliaš
http://www.cas.sk/clanok/163389/riecny-vlk-stanislav-svoboda-postavil-lod-z-1-000-plastovych-flias.html

NASPÄŤ

Videá ekologické stavby
DIY, recyklovaný dom z paliet IKEA štýl, montážny návod
http://www.youtube.com/watch?v=3M2j5SIPC6U&feature=related
Prístrešok vyrobený z paliet
http://www.youtube.com/watch?v=4UkAdkJcxp0
Kreatívne využitie starých paliet
http://www.youtube.com/watch?v=pFGaW2FdKB4&feature=related
Spálňa z paliet
http://www.youtube.com/watch?v=3P_nLk4gftQ&feature=related
Unikátna stavba z bambusu
http://www.youtube.com/watch?v=J1AQpSp048g&feature=related
PET fľaše použité pri stavbe
http://www.youtube.com/watch?v=SqGSbnpsmio&feature=related
Stavba so slamy
http://www.youtube.com/watch?v=A3ZWr9sdUGY
Prístrešok z balíkov slamy
http://www.youtube.com/watch?v=xAtvz4eqbi8&feature=related
Domy zo slamy
http://www.youtube.com/watch?v=RjNhJqnva3w&feature=related
Dom zo slamy
http://www.youtube.com/watch?v=ICB8RpRkQCI&feature=related
Dom zo slamy a hliny
http://www.youtube.com/watch?v=gYUVF9XQaeQ&feature=related

NASPÄŤ

Ekologické výrobky
Environmentálne vhodný produkt "EVP"
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1571
Prehľad eko značiek a čo ktorá znamená
http://www.ekoporadna.sk/poradca-ekospotrebitela/environmentalne-nakupovanie/48-ekoznacky.html
Naturalis SK, s.r.o. Inšpekčná organizácia zaoberajúca sa kontrolou a certifikáciou v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby
http://www.naturalis.sk
Ekologické výrobky na zhotovenie podláh
http://www.asb.sk/stavebnictvo/materialy-a-vyrobky/podlaha/ekologicke-vyrobky-na-zhotovenie-podlah-6063.html
Ponuka ekologických výrobkov – plasty, káble, náterové hmoty
http://www.abdex.eu/sk/
Ekologické farby Polytex, nátery, omietky
http://www.polytex.sk
Dekoratívne farby Tikkurila
http://www.tikkurila.sk

Eko mapa
Nájdite na Slovensku možnosti a služby, ktoré vám umožnia žiť viac v súlade s prírodou!
http://www.eko-mapa.sk

NASPÄŤ

E-shopy s predajom ekologických produktov
ECO PRODUKT s.r.o. Ekoprodukty, solárne systémy, bahoty, tašky, hračky, svietidlá, ekodrogéria + FB
http://www.ecoprodukt.sk/produkty.html
http://www.facebook.com/ecoprodukt
Naturshop.sk. Ekologické čistiace a pracie prostriedky, prírodná kozmetika
http://www.naturshop.sk/produkty-e-shop/eko-cistenie/
Ekoobchod.sk. Ekoobchod Živica. Ekodrogéria, textil, domácnosť, potraviny a nápoje, plienkový systém, nosenie detí + FB
http://www.ekoobchod.sk
https://www.facebook.com/ekoobchod.sk
Vodotech.sk. Ekologické pracie prostriedky, kozmetika, aviváž + FB
http://www.vodotech.sk
http://www.facebook.com/vodotech?sk=wall
Sjcompany.sk. Ekologické produkty na solárnej energii – nabíjačky, osvetlenia, hodiny na vodu (bez baterky), šetrenie tepla, šetrenie vody
http://www.sjcompany.sk/index.php?main_page=index&cPath=117
BELIČKOVÁ s.r.o. Ekologické farby, produkty. E-shop
http://www.belickova.sk/katalog/cid/1/category/katalog.xhtml
Webareal.sk. Ekologické farby na textil
http://www.webareal.sk/koralkyshop/eshop/7-1-Farby/19-2-Farby-na-textil/0/row

NASPÄŤ

Ekologické poľnohospodárstvo
Ekologické poľnohospodárstvo je poľnohospodárstvo, ktoré vychádza z princípov návratu tradičného spôsobu obrábania pôdy a poľnohospodárskej výroby založených na vylúčení škodlivých vstupov chemického priemyslu, ako sú umelé hnojivá, pesticídy, herbicídy, fungicídy a iné
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekologické_poľnohospodárstvo
Portál a biomagazín o ekologickom poľnohospodárstve + FB
http://www.biospotrebitel.sk
http://www.facebook.com/biospotrebitel
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
http://www.uksup.sk
Stránka Ministerstva pôdohospodárstva SR + FB
http://www.mpsr.sk
http://www.facebook.com/minagri.sr
Zväz ekologických poľnohospodárov
http://www.ecotrend.sk
Rodinná poľnohospodárska farma Mašekov mlyn
http://www.ffmm.sk
Vzdelávanie v rezorte pôdohospodárstva, poradenstvo v Nitre
http://www.agroinstitut.sk
Dovolenky na ekofarmách v zahraničí
http://www.organicholidays.co.uk

NASPÄŤ

Časopisy
Časopis o živote v súlade s prírodou
http://www.kruhzivota.sk
Internetový občiansky denník o dianí v treťom sektore na Slovensku aj vo svete
http://www.changenet.sk/?cat=375395
Odborno-náučný magazín o životnom prostredí
http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/
Portál ekologika
http://www.ekologika.sk

NASPÄŤ

Ekologické slovníky
Ekologický slovník od A-Z
http://physedu.science.upjs.sk/sis/ekologia0/slovnik.htm
Ekologicky slovník
http://www.separujodpad.sk/index.php/ekologicky-slovnik.html?ordering=1&letter=A
Slovník vybraných pojmov z ekológie a environmentalistiky
http://www.infovek.sk/predmety/enviro/index.php?k=147
Terminologický slovník ekológie a environmentalistiky
http://www.gep.szm.com/09%20slovnik/slovnik.html
Slovník pre biológiu a ekológiu
http://referaty-seminarky.sk/slovnik-pre-biologiu-a-ekologiu/
Slovník pojmov používaných v strategickom rámci
http://www.sopsr.sk/publikacie/mokrade/page38.html
Terminologický slovník ekológie a environmentalistiky + FB
http://ekologia.mayday.sk
http://www.facebook.com/FEE.TUZVO
Slovník pre biológiu a ekológiu
http://www.antiskola.eu
Slovník environmentálnej terminológie
http://glossary.sk.eea.europa.eu

NASPÄŤSúvisiaca téma: Biopotraviny Ekologické domy Národné parky, pralesy, náučné chodníky

Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

piwik.jpg
copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Novinky na webe

NOVINKY NA WEBE
Za mesiac JÚN Cimax pre vás pripravil nové a doplnené katalógy:
Alzheimerova choroba

Hlavné menu ll

BLOG SAŠU PUEBLA O LIEČITEĽSTVE
Aktuálne články o výskume z oblasti alternatívnej medicíny, liečiteľstva.
Blog Sašu Puebla

PSYCHOTRONICKÁ PORADŇA
Hosťujúci liečiteľ: SAŠA PUEBLO
Saša Pueblo
Diagnostikovanie
Možnosti liečby
Kontakt
Ako postupovať
PRÍPADY DIAGNOSTÍK
Pokyny-liečba
Základný dotazník
Dotazník DC2
Dotazník PPD1
Dotazník Diet
Dotazník DM
Dotazník SPD
Dotazník PDX1
Dotazník DC4
Dotazník DB
Dotazník DŽ
Dotazník DS
Dotazník DU
Dotazník DZU
Dotazník DZH
Dotazník DT
Dotazník DK

TERAPIE, EZOTERIKA, LIEČITEĽSTVO
Aktuálne spravodajstvo o dianí v ezoterike a liečiteľstve, diskusné fórum, videá, biopočasie, digitálne výstavy organizované Darinou Šimkovou, katalóg webov.
FACEARCANE