Loading...
 

EKOLÓGIA 

Zoznam stránok z oblasti ochrany prírody a ekológie, enviromentalistika, informácie o rôznych ekologických aktivitách.
Aktualizované: 2014

ekologoa-baner.jpg



Ekológia
Ekológia je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekológia
Kategória: Ekológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Ekológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Ekologie
Krajinná ekológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krajinná_ekológia
Humánna ekológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Humánna_ekológia

Zoznam chránených území na Slovensku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam
Ochrana prírody. Chránené územia, stromy, medzinárodné dohovory
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Ochrana_prírody

Ekologické združenia a organizácie
Greenpeace +FB
http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
https://www.facebook.com/Greenpeace.sk?ref=stream
Priatelia Zeme + FB
http://www.priateliazeme.sk
http://www.facebook.com/PriateliaZeme
Strom života +FB
http://stromzivota.sk
http://www.facebook.com/groups/43442362878/
Lesoochranárske zoskupenie VLK + FB
http://www.wolf.sk
http://cs-cz.facebook.com/lesoochranarske.zoskupenie.vlk
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou + FB
http://www.slovakwildlife.org/sk/
Štátna ochrana prírody SR. Zoznam chránených rastlín, živočíchov, biotopov
http://www.sopsr.sk/web/
Karpatské ochranárske združenie altruistov. Starostlivosť o chránené územia Bielych Karpát
http://www.koza.sk
Občianske združenie Pre prírodu
http://www.preprirodu.sk

Archív informácií o životnom prostredí. Zoznam mimovládnych environmentálnych organizácií
http://www.seps.sk
Občianske združenie Alter Nativa + FB
http://www.alter-nativa.sk
http://www.facebook.com/Alter.Nativa.Brdarka
Daphne - inštitút aplikovanej ekológie. Stránka bratislavskej organizácie s celoslovenskými aktivitami
http://www.daphne.sk
Občianske združenie Sosna. Environmentálna výchova a vzdelávanie
http://www.sosna.sk
Špirála – sieť environmentálne výchovných organizácií
http://www.spirala.sk
Sloboda zvierat + FB
http://www.slobodazvierat.sk
http://www.facebook.com/pages/Sloboda-zvierat/30875297041

Slovenská agentúra životného prostredia, odkazy na iné stránky
http://www.sazp.sk/public/index/index.php
Bratislavské regionálne ochranárske združenie + FB
http://www.broz.sk
https://www.facebook.com/broz.ba
Environmentálna poradňa Studnička
http://www.studnicka.sk
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Ekoporadňa, ekoobchod a odkazy na iné ekologické stránky
http://www.zivica.sk
Regionálne environmentálne centrum Bratislava
http://www.rec.sk
Forest Stewardship Council je medzinárodná nezisková organizácia, podporuje environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov
http://www.fscslovakia.sk
Nadácia Ekopolis + FB
http://www.ekopolis.sk
http://www.facebook.com/nadacia.ekopolis
Ekofórum - sieť environmentálnych mimovládnych organizácií
http://www.ekoforum.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky + RSS
http://www.minzp.sk
http://www.minzp.sk/tlacove-spravy-rss.html
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
http://www.sopsr.sk/web/
Slovenská inšpekcia životného prostredia
http://www.sizp.sk
Operačný program životné prostredie Ministerstva životného prostredia SR. Enviroprojekty.
http://www.opzp.sk
Slovenská agentúra životného prostredia
http://www.sazp.sk
Environmentálny poradenský servis
http://www.enpos.sk
Národné lesnícke centrum
http://www.nlcsk.sk
Európska únia a ochrana planéty
http://europa.eu/pol/env/index_sk.htm
Európsky parlament. Biodiverzita, príroda a pôda
http://circa.europa.eu
Európska komisia pre životné prostredie
http://ec.europa.eu/environment/index_sk.htm
INFORSE-Europe je sieťou nezávislých mimovládnych organizácií podporujúcich udržateľný vývoj v energetike
http://www.inforse.dk/europe/INFORSE-Europe_slovak.htm
Ojedinelý celoslovenský projekt, grantová škola
http://www.zelenaskola.sk

NASPÄŤ

Školy
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava. Katedra krajinnej ekológie
http://www.krajinnaekologia.sk/sk/main/
Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky
http://www.tuzvo.sk
Fakulta prírodných vied v Nitre
http://www.fpv.ukf.sk/veda-a-vyskum/398-ekologia-a-environmentalistika

NASPÄŤ

Ohrozené živočíchy a rastliny
Ohrozené druhy živočíchov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Ohrozené_druhy
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
http://www.cites.sk
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Národné parky, chránené krajinné oblasti, jaskyne a vodopády
http://www.sopsr.sk/web/?cl=11221
Ústredný portál verejnej správy. Druhová ochrana chránených rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=41&etype=2&aid=1034&
ARESA. Asociácia pre záchranu ohrozených druhov zvierat
http://www.aresa.sk
Ohrozené druhy rastlín a živočíchov, referát
http://referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/soc/40265/ohrozene-druhy-rastlin-a-zivocichov

NASPÄŤ

Chránené rastliny
Zoznam chránených rastlín, živočíchov, biotopov Slovenska
http://www.sopsr.sk
Zoznam chránených rastlín prioritných druhov a ich spoločenská hodnota (pfd)
http://www.bielekarpaty.sk/tahance/priloha5.pdf

NASPÄŤ

Chránené zvieratá
Zoznam chránených živočíchov, prioritných druhov živočíchov a ich spoločenská hodnota (pfd)
http://www.bielekarpaty.sk/tahance/priloha6b.pdf
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko+ FB
http://www.vtaky.sk
http://www.facebook.com/pages/SOSBirdLife-Slovensko/246238118725735
Ochrana dravcov na Slovensku
http://www.dravce.sk/web/
Spoločnosť pre ochranu netopierov + FB
http://www.netopiere.sk
http://www.facebook.com/pages/NETOPIERESK/271501822747?ref=ts

Invázne druhy rastlín a živočíchov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Invazní_druhy
Invázne druhy na Slovensku
http://www.forestportal.sk

NASPÄŤ

Referáty o ekológii
Prehľad referátov o ekológii
http://referaty.aktuality.sk/hladaj?slovo=ekol%C3%B3gia&kategoria=0
Referáty o ekológii
http://www.hladas.sk/vyhladavanie.php?slovo=ekol%F3gia&kde=ref&kategoria=0
Ekológia a potravinové reťazce, referát
http://referaty-seminarky.sk/ekologia-a-potravinove-retazce

NASPÄŤ

Všeobecná ekológia môžete kúpiť v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovnať ceny >>


Odpady a ich recyklácia
Zoznam firiem ktoré sa zaoberajú zberom, výkupom, likvidáciou odpadu
http://www.enviroregister.sk/zberne-odpadov.html
Burza odpadov, zoznam firiem ktoré sa zaoberajú odpadom
http://www.grav.sk/grav/burza
Separácia odpadu, filozofia separovaného zberu
http://www.separujodpad.sk
BIO magazín. Životné prostredie, voda, zelená politika, odpad, eko bývanie, eko poľnohospodárstvo + FB
http://www.biospotrebitel.sk/bio-magazin/zivotne-prostredie.htm
http://www.facebook.com/biospotrebitel
GO ECO! Environmentálne služby pre MSP
http://www.go-eco.sk
Triedenie odpadu - zoznam triedených komodít
http://www.ekoportalsered.sk
Recyklačný fond
http://www.recfond.sk
Zoznam firiem: Spracovanie a odvoz odpadu
http://www.123dodavatel.sk/odpad-spracovanie-odvoz/2
Medzinárodný koncern AVE ponúka široké portfólio služieb odpadového hospodárstva
http://www.avesk.sk

SITA Slovensko. Spoločnosť prevádzkuje moderné technológie na spracovanie odpadov a ponúka komplexné služby spolu so sociálnymi a ekologickými záväzkami udržateľného rozvoja + FB
http://www.sita.cz/sk/page/100.aktuality/
http://www.facebook.com/pages/SITA-CZ-as/108724109221396
Zoznam odberateľov a spracovateľov druhotných surovín + FB
http://www.priateliazeme.sk/spz/node/7568
http://www.facebook.com/PriateliaZeme
Portál o odpadoch. Články, odpadová legislatíva SR, zákon o obaloch, zákon o odpadoch
http://www.odpady-portal.sk
Environmentálne, ekonomické, sociálne výhody triedenia odpadu + FB
http://www.triedenieodpadu.sk/preco_triedit_odpad.php
http://www.facebook.com/triedenieodpadu
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi
http://www.pzo.sk
Katalóg enviro firiem
http://www.enviroregister.sk/zberne-odpadov.html
Rádioaktívne odpady
http://www.energyweb.cz/web/rao/sk/01.htm
GRAV.sk. Inzeráty, burzy odpadov - online obchodovanie s odpadmi
http://www.grav.sk
Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
http://www.envidom.sk

NASPÄŤ

Stavby z druhotných odpadov
Dom zo slamy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dom_zo_slamy
http://en.wikipedia.org/wiki/Straw-bale_construction
Nízkoenergetický slamený dom postavený svojpomocne
http://www.stavebnictvo.sk
Firma Anton Gajdoš- Ekologické stavby a stavebniny je prvá firma, ktorá sa zaoberá výhradne ekologickou výstavbou a predajom výhradne prírodných stavebných materiálov + FB
http://www.slamene-domy.eu
http://www.facebook.com/pages/Ekologick%C3%A9-stavby-a-stavebniny/147603108656747
Dom zo slamy: Tradičná technológia budúcnosti
http://www.mojdom.zoznam.sk
Portál o ekologickom, prírodnom a nízkoenergetickom bývaní. Ako sa stavia slamený dom
http://www.slamenedomy.cz
http://www.facebook.com/ekovesnice
Slamený dom - ekologické bývanie
http://www.lepsiebyvanie.centrum.sk

Slamené domy – vydržia viac, než si myslíte
http://www.nazeleno.cz
Slamené domy. Prečo používať slamu, ako postaviť dom
http://www.kruhzivota.sk/node/162
Ekologické dediny, predaj panelov zo slamy, slamené domy a jurty + FB, YOU
http://www.ekovesnice.cz
http://www.facebook.com/ekovesnice
http://www.youtube.com/user/ekovesnice
Priestor pre alternatívny spôsob života, ekodediny
http://www.permalot.org
Dom z paliet
http://www.obnova.sk/diskusia/dom-z-paliet-reciklacia-s-vysokou-pridanou-hodnotou
Čln z PET fliaš
http://www.cas.sk/clanok/163389/riecny-vlk-stanislav-svoboda-postavil-lod-z-1-000-plastovych-flias.html

NASPÄŤ

Videá ekologické stavby
DIY, recyklovaný dom z paliet IKEA štýl, montážny návod
http://www.youtube.com/watch?v=3M2j5SIPC6U&feature=related
Prístrešok vyrobený z paliet
http://www.youtube.com/watch?v=4UkAdkJcxp0
Kreatívne využitie starých paliet
http://www.youtube.com/watch?v=pFGaW2FdKB4&feature=related
Spálňa z paliet
http://www.youtube.com/watch?v=3P_nLk4gftQ&feature=related
Unikátna stavba z bambusu
http://www.youtube.com/watch?v=J1AQpSp048g&feature=related
PET fľaše použité pri stavbe
http://www.youtube.com/watch?v=SqGSbnpsmio&feature=related
Stavba so slamy
http://www.youtube.com/watch?v=A3ZWr9sdUGY
Prístrešok z balíkov slamy
http://www.youtube.com/watch?v=xAtvz4eqbi8&feature=related
Domy zo slamy
http://www.youtube.com/watch?v=RjNhJqnva3w&feature=related
Dom zo slamy
http://www.youtube.com/watch?v=ICB8RpRkQCI&feature=related
Dom zo slamy a hliny
http://www.youtube.com/watch?v=gYUVF9XQaeQ&feature=related

NASPÄŤ

Ekologické výrobky
Environmentálne vhodný produkt "EVP"
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1571
Prehľad eko značiek a čo ktorá znamená
http://www.ekoporadna.sk/poradca-ekospotrebitela/environmentalne-nakupovanie/48-ekoznacky.html
Naturalis SK, s.r.o. Inšpekčná organizácia zaoberajúca sa kontrolou a certifikáciou v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby
http://www.naturalis.sk
Ekologické výrobky na zhotovenie podláh
http://www.asb.sk/stavebnictvo/materialy-a-vyrobky/podlaha/ekologicke-vyrobky-na-zhotovenie-podlah-6063.html
Ponuka ekologických výrobkov – plasty, káble, náterové hmoty
http://www.abdex.eu/sk/
Ekologické farby Polytex, nátery, omietky
http://www.polytex.sk
Dekoratívne farby Tikkurila
http://www.tikkurila.sk

Eko mapa
Nájdite na Slovensku možnosti a služby, ktoré vám umožnia žiť viac v súlade s prírodou!
http://www.eko-mapa.sk

NASPÄŤ

E-shopy s predajom ekologických produktov
ECO PRODUKT s.r.o. Ekoprodukty, solárne systémy, bahoty, tašky, hračky, svietidlá, ekodrogéria + FB
http://www.ecoprodukt.sk/produkty.html
http://www.facebook.com/ecoprodukt
Naturshop.sk. Ekologické čistiace a pracie prostriedky, prírodná kozmetika
http://www.naturshop.sk/produkty-e-shop/eko-cistenie/
Ekoobchod.sk. Ekoobchod Živica. Ekodrogéria, textil, domácnosť, potraviny a nápoje, plienkový systém, nosenie detí + FB
http://www.ekoobchod.sk
https://www.facebook.com/ekoobchod.sk
Vodotech.sk. Ekologické pracie prostriedky, kozmetika, aviváž + FB
http://www.vodotech.sk
http://www.facebook.com/vodotech?sk=wall
Sjcompany.sk. Ekologické produkty na solárnej energii – nabíjačky, osvetlenia, hodiny na vodu (bez baterky), šetrenie tepla, šetrenie vody
http://www.sjcompany.sk/index.php?main_page=index&cPath=117
BELIČKOVÁ s.r.o. Ekologické farby, produkty. E-shop
http://www.belickova.sk/katalog/cid/1/category/katalog.xhtml
Webareal.sk. Ekologické farby na textil
http://www.webareal.sk/koralkyshop/eshop/7-1-Farby/19-2-Farby-na-textil/0/row

NASPÄŤ

Ekologické poľnohospodárstvo
Ekologické poľnohospodárstvo je poľnohospodárstvo, ktoré vychádza z princípov návratu tradičného spôsobu obrábania pôdy a poľnohospodárskej výroby založených na vylúčení škodlivých vstupov chemického priemyslu, ako sú umelé hnojivá, pesticídy, herbicídy, fungicídy a iné
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekologické_poľnohospodárstvo
Portál a biomagazín o ekologickom poľnohospodárstve + FB
http://www.biospotrebitel.sk
http://www.facebook.com/biospotrebitel
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
http://www.uksup.sk
Stránka Ministerstva pôdohospodárstva SR + FB
http://www.mpsr.sk
http://www.facebook.com/minagri.sr
Zväz ekologických poľnohospodárov
http://www.ecotrend.sk
Rodinná poľnohospodárska farma Mašekov mlyn
http://www.ffmm.sk
Vzdelávanie v rezorte pôdohospodárstva, poradenstvo v Nitre
http://www.agroinstitut.sk
Dovolenky na ekofarmách v zahraničí
http://www.organicholidays.co.uk

NASPÄŤ

Časopisy
Časopis o živote v súlade s prírodou
http://www.kruhzivota.sk
Internetový občiansky denník o dianí v treťom sektore na Slovensku aj vo svete
http://www.changenet.sk/?cat=375395
Odborno-náučný magazín o životnom prostredí
http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/
Portál ekologika
http://www.ekologika.sk

NASPÄŤ

Ekologické slovníky
Ekologický slovník od A-Z
http://physedu.science.upjs.sk/sis/ekologia0/slovnik.htm
Ekologicky slovník
http://www.separujodpad.sk/index.php/ekologicky-slovnik.html?ordering=1&letter=A
Slovník vybraných pojmov z ekológie a environmentalistiky
http://www.infovek.sk/predmety/enviro/index.php?k=147
Terminologický slovník ekológie a environmentalistiky
http://www.gep.szm.com/09%20slovnik/slovnik.html
Slovník pre biológiu a ekológiu
http://referaty-seminarky.sk/slovnik-pre-biologiu-a-ekologiu/
Slovník pojmov používaných v strategickom rámci
http://www.sopsr.sk/publikacie/mokrade/page38.html
Terminologický slovník ekológie a environmentalistiky + FB
http://ekologia.mayday.sk
http://www.facebook.com/FEE.TUZVO
Slovník pre biológiu a ekológiu
http://www.antiskola.eu
Slovník environmentálnej terminológie
http://glossary.sk.eea.europa.eu

NASPÄŤ



Súvisiaca téma: Biopotraviny Ekologické domy Národné parky, pralesy, náučné chodníky

Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Hlavné menu ll