Čo je základom samoliečby v systéme jogy

Pokiaľ sa niekto chce liečiť sám, tak je nutné spraviť prvý krok a svoju pozornosť sústrediť do vnútra a nie na vonkajšie objekty. V prípade choroby sa chorá osoba skoncentruje do vnútra, ale spraví tak iba dočasne. Vážne chorá osoba sa skoncentruje do svojho vnútra natrvalo a vo svojich neurónoch vybuduje trvalý stav koncentrácie do vnútra a nie von.

Takéto usadenie vo vnútri seba vedie k lepšiemu stavu z dôvodu kontroly nad tým, čo sa v tele deje. Približne 90 % bežných ľudí nepreniká pozornosťou hlbšie do svojho tela a svojho vnútra. Extrémny opak je autistický jedinec, ktorý žije iba pre svoje vnútro a je odpojený, samozrejme chorobne, od svojich zmyslov a nie je ochotný alebo nemôže riadne prijímať zmyslami, čo sa deje vonku. Príklad autistu uvádzam pre lepšie pochopenie, čo je to koncentrácia do vonkajšieho a vnútorného sveta.

Chorá osoba si začne na začiatku svojej cesty k zdraviu pestovať vedome pozornosť do svojho vnútra a nie von, čo pomáha v liečebnom procese. Dôvod na zmenu koncentrácie prináša choroba a k tomu neschopnosť sa vyliečiť konvenčnými medicínskymi prostriedkami. A často nepomôže ani liečiteľ. Je úplne jasné, že osoba, ktorá má zdravie ako skala a starnutie je 5 krát pomalšie, nebude mať záujem o koncentráciu do seba.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Pozornosť zdravej osoby sa orientuje v prvom rade na objekty vonkajšieho sveta a nie na orgány a systémy vo vnútri tela. Chorá osoba si v prípade prieniku do seba za účelom ozdravenia naštuduje, čo sú jeho zmysly a pochopí, že pozornosť sa musí postupným cvičením odpútať od očí, uší, nosnej sliznice, jazyka, hmatu na končekoch prstov a povrchu tela. Najlepšie sa to dosahuje cvičením jogy. Joga má mimoriadne dobre prepracovaný systém stíšenia. Začína sa vyrovnanými pozíciami tela. Cvičiaca osoba sa dá do určitej pozície a postupne sa v tejto pozícii skľudní a musí vydržať bez pohnutia stále viacej. Klasické cvičenie na usmernenie pozornosti na seba na svoje telo a udržiavanie tela v kľude. Vynikajúca technika pre začiatočníka v joge. No pokiaľ budete jogu cvičiť ako bežné fyzické cvičenie, tak to nebude o duchovnosti, ale fyzickej kondícii a ohybnosti. Skorej by sa dalo hovoriť o strečingu a nie o klasickej joge. Bohužiaľ, joga prešla kompletne do tejto roviny fyzických cvičení a jej duchovnú rovinu cvičí málokto.

Nasledujú ďalšie cvičenia, kde základom je nehybnosť v určitom druhu pozície. Cvičiaca osoba sa skoncentruje na svoje hlasivky. Tu si začne pre seba niečo mrmlať alebo rozprávať. Ide o systém vnútorného premýšľania. Bežní jedinci si hovoria niečo v membránach hlasiviek a tento vzruch sa prenáša na šedú kôru veľkého mozgu. Cvičiaca osoba sa môže naučiť takto komunikovať skoro s celým mozgom a hlavne s neurónovými oblasťami. Ide o oblasť veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a veľkých a malých ganglií. Cvičiaca osoba vnútorný zvuk hlasiviek použije aj na komunikáciu priamo s orgánmi tela, ale aj s bunkami a ich nižšími zložkami. Cvičiaca osoba postupne so zvukmi komentuje nielen dianie vonkajšieho sveta, ale hlavne vnútorného sveta v sebe.

Ďalej cvičiaca osoba svoju koncentráciu z nosnej sliznice prenesie na neuróny predného mozgu a tu si vytvorí základ na koncentráciu do vnútorného sveta. Schopnosť vnímať vône je jedna z možných techník posilňovania koncentrácie a pozornosti. A tak isto je tu možnosť koncentrácie do svojho vnútra na základe hmatových senzorov rúk a povrchu tela. Ide o hmat a jeho všetky vlastnosti ako je vnímanie tlaku, tepla, chladu, bolesti. Koncentrácia a udržovanie pozornosti cez oči, ušné bubienky a jazyk nie sú dostatočne silné metódy koncentrácie a pozornosti na jeden alebo niekoľko objektov. Tentokrát je koncentrácia a upriamenie pozornosti do vnútra za účelom budovania trvalých prienikov do úrovne orgánov a systémov tela, následne do bunkových blán, do orgánikov v bunkách, do bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov, do kvarkov a častíc. Teda obrovské množstvo cvičení praktizovaných mnoho rokov deň čo deň.

Cvičiaca osoba preniká trvalo do seba a svojich systémov. Už sa nesnaží vrátiť svoju myseľ do stavu bežnej osoby. Teda nezmenšuje silu koncentrácie a pozornosti v sebe. Bežný človek má do vnútra pozornosť a koncentráciu iba v prednom mozgu. Ide o trvalú koncentráciu iba do tejto časti svojho vnútra a nič viacej. A je to trvalý stav. Cvičiaca osoba sa usiluje, aby sa koncentrovala do seba a do svojho vnútra čo najviac a vo vnútri sa usadí trvalo. Samozrejme, vnútorným systémom sa to nebude páčiť a mnoho rokov budú cvičiacu osobu vyhadzovať a nútiť ku klasickej koncentrácii – teda von a nie do vnútra. To však cvičiaca osoba postupne prekonáva a vo vnútri sa usadzuje natrvalo.

Cvičiaca osoba operuje do vonkajšieho sveta cez všetky neurónové oblasti s tým, že vedomie je v celom tele a vo všetkých úrovniach – ako orgány, bunky, bielkoviny, aminokyseliny, prvky a ešte ďalej.

Psychiatricky by sme mohli hovoriť o extrémne rozšírenom vedomí do vnútra a potom aj do vonkajšieho sveta. Klasicky rozšírené vedomie podľa psychiatrickej praxe je v prednom mozgu človeka a potom iba na okolité objekty v rozsahu desiatok metrov okolo bežného človeka. Cvičiaca osoba má vedomie rozšírené do vnútra celkovo s rôznymi rovinami a hĺbkami. Zároveň cvičiaca osoba má postupne školené neuróny a tie prenikajú do vonkajšieho sveta priamo cez neuróny a nie cez zmysly a predný mozog ako u bežných osôb. Tu je najlepšie vnímať rozdiel medzi klasickým vedomím a extrémne rozšíreným vedomím. Samozrejme u cvičiacej osoby nejde o patologický stav, ale o dôsledný výcvik postupného rozšírenia vedomia. A to je zásadný rozdiel medzi chorobným zúžením alebo rozšíreným vedomia, kde daná osoba tieto stavy nadobudla bez cvičenia a vedomého úsilia.

Vyzbieral som web stránky, ktoré o koncentrácii a samoliečbe píšu vhodné informácie. Štúdium týchto zdrojov Vám pomôže lepšie pochopiť, ako využiť jogu na liečebné účely a vyzdravenie.

Mozog
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mozog
Neurón
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neuron
Pozornosť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pozornos%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozornost
Referát o koncentrácii
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/13230…
Podrobnejšie vymedzenie pozornosti a zameranosť, selektivita a koncentrácia – pdf
http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Kubani5/pdf_doc/8.pdf
Čuchová pozornosť a prostriedok koncentrácie
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cuch
Svalová pozornosť a prostriedok koncentrácie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sval
Joga
http://sk.wikipedia.org/wiki/Joga
Ignorovanie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ignorovanie
Mať záujem
http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1ujem_%28psychol%C3%B3gia…
Zmyslové orgány
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smyslov%C3%BD_org%C3%A1n
Zmyslová sústava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smyslov%C3%A1_soustava
Odtiahnutie pozornosti od zmyslov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pratjah%C3%A1ra
Množstvo koncentračných cvičení v joge
http://sk.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1tangajoga
Asana ako statické pozície a koncentrácia na túto pozíciu
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%81sana
Koncentrácia a pozornosť na dýchanie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1naj%C3%A1ma
Cvičenia na odpojenie sa od zmyslov a koncentrácia na šedú kôru kozovú
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pratjah%C3%A1ra
Samotné koncentračné cvičenia a techniky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dh%C3%A1ran%C3%A1
Odvrátené pozornosti od zmyslov a ich pretočenie na šedú kôru mozgovú
a pozorovanie svojho vnútra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dhj%C3%A1na
Meditácia je obrátenie pozornosti do vnútra cez oblasti šedej kôry mozgovej a uprednostnenie koncentrácie do vnútra seba na úkor vonkajšieho sveta. Niečo na spôsob autistu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medit%C3%A1cia
Premýšľanie sa zastavuje a je vnútorné ticho. Odpojenie od zmyslov a prepojenie priamo na šedú kôru veľkého mozgu a tu fungujúce neurónové oblasti. Hlasivky a posielanie zvukov do šedej kôry mozgovej stíchlo a žiadne myšlienky neprechádzajú.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sam%C3%A1dhi
Hlasivky a membrány sa nenapájajú na mozog, ale spievajú a hovoria celému telu a orgánom a bunkám a ešte hlbšie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pata%C5%88d%C5%BEali
Hlasivky ako rezonujúci hlas do vnútra a do vonkajšieho sveta. Hlasivky ako
kmitajúce rezonancie a zvuky.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1hmany
Podrobenie svojho osudu podľa svojich predstáv a želaní
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karma_%28hinduismus%29
Preniknúť koncentráciou do seba a zo seba a svojich neurónov do hlbočín kozmu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dharma
Otvoriť si okolo pupka žľazu z embryonálneho vývoja a aj nervový systém. Tajomstvá pupku a spojazdnenie a otvorenie a rozvinutie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sams%C3%A1ra
Uchovanie spomienok, ktoré sa uložili vo fantómovom alebo astrálnom tele
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81tma
Hmat a vnímanie vibrácií
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmat
Schopnosť vykonať určitú prácu a činnosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdom%C3%AD
Ja a moje ego sa môže určitým spôsobom formovať
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ego,_superego_a_id
Skúmam seba a svoje okolie aj mimozmyslovo alebo aj klasicky, zmysly a
vhodné prístroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Introspekce
Niečo sa naučiť klasické a bežné, ale aj tréning mimoriadnych schopností
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kognitivn%C3%AD_mapy
Schopnosť naberať reálne a pravdivé poznanie o svete
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozn%C3%A1n%C3%AD
Rozhodol som sa spoznať sám seba cez meditáciu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sebereflexe
Schopnosť sústrediť pozornosť a reagovať na udalosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bd%C4%9Blost
Poruchy osobnosti ako hyperaktivita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hyperaktivita
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/36103…
EEG vyšetrenia porúch koncentrácie
http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/o-vysetreniach/eeg-v…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalogram
Alzheimer
http://www.alzheimer.sk/informacie/alzheimerova-choroba.aspx
Hry ako prostriedok rozvoja koncentračných schopností
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hra
Produkt na zlepšenie pozornosti
http://www.pleuran.sk/?page=produkty&sub=zenixx&se…
Zlepšenie koncentrácie a čuchové centrá: v zmysle koncentračných techník a podráždenia čuchovej sliznice
http://www.bohatstvo-prirody.sk/bachove-balzamy/bach-concent…
Lieky pre mozgové a nervové bunky
http://www.okzdravie.sk/okzdravie/eshop/22-1-CHOROBY-presny-…

Pokiaľ máte záujem sa informovať o joge aj prakticky, tak tu je ďalší zdroj informácií:
http://www.cimax.sk/lieky/joga

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.